Betingelser

Brugervilkår: Generelt

Adgang til og brug af Tjenesten

Hashtaget er en internetbaseret tjeneste (”Tjenesten”), hvor du kan foretage enkelt-køb eller købe abonnement, så Tjenesten er tilgængelig på alle dine enheder (fx computer, tablet eller mobil). På Tjenesten kan du få adgang til online undervisning og kurser. Opdateret information om de aktuelle produkter finder du på (“Hjemmesiden”).

Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Vi anbefaler, du læser disse aftalevilkår grundigt før du benytter Tjenesten. Når du starter med at benytte Tjenesten accepterer du vilkårene.

Tjenesten er udbudt af INTERVISION DEVELOPMENT og partner.

Du kan opnå adgang til Tjenesten ved at;

 • Gennemføre en individuel betaling med henblik på at få adgang til det aktuelle indhold.
 • Abonnere månedligt ved at vælge en eller flere pakker og betale månedligt forud (“Abonnement”), indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten refereres til som “Abonnementsperioden”.
 • Købe en anden tjeneste, der udbydes af partner eller koncernforbundne selskaber.

For at få adgang til Tjenesten skal du;

 1. være 18 år eller derover for at registrere en medlems konto;
 2. stå inde for, den information, du har afgivet i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele os herom;
 3. acceptere at Tjenesten leveres i det land hvor du er bosiddende. Vi er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten udenfor Territoriet;
 4. kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug, med mindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt;
 5. sikre at du, for egen regning, har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse;
 6. ikke benytte Tjenesten på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette;
  registrere din e-mailadresse, idet al kommunikation mellem dig og Tjenesten foregår via e-mailkommunikation.

Udstyr, systemer og forbindelser

Tjenestens kvalitet afhænger af dit udstyr, system og internetforbindelse. Før du gennemfører et Enkelt-køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du selv sikre, du har det nødvendige udstyr, systemer samt internetforbindelse for at anvende Tjenesten med succes.

Systemkrav for brug af Tjenesten, er specificeret på Hjemmesiden. Overholdelse af disse er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten med succes.

Vi fastsætter det antal enheder, du kan benytte til Tjenesten. Du har pt. ret til at registrere og bruge Tjenesten på maksimalt 5 enheder, hvoraf du kan bruge 2 af enhederne samtidigt.

Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller –svigt, som vi ikke har kontrol over samt vi ikke kan holdes ansvarlig i den forbindelse.

Sikkerhed

Efter registrering vil du blive tildelt et kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Din adgangskode må kun bruges af dig.

Hvis du har mistanke om, at din adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette os med henblik på at få adgangskoden ændret.

Hvis der for Tjenesten er grund til at antage, at adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har vi ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

Priser

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende pris. Prisen er tilgængelig på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår.

Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes, og vi giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis brug af Tjenesten.

Annullering og suspension

Vi forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten.

Hvis vi opsiger aftalen, vil du enten;

 • have adgang til Tjenesten
 • have adgang til det indhold, som allerede er til din rådighed

Hvis annulleringen skyldes;

 • uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten
 • manglende overholdelse af disse aftalevilkår
 • kan vi opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning

Fortrydelsesret

Til dit køb af Tjenesten på siden, er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager servicen i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig erklæring meddele dette til os via kontakt formularen her.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager servicen i brug. Ved at tage servicen i brug giver du afkald på din fortrydelsesret.

Vi følger forbrugeraftalelovens regler for reklamation og fortrydelsesret, se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1843

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i servicen er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af udbyderen.

Tjenesten giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til;

 • kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;
 • downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten;
 • omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Overtrædelse af disse regler og brud på Tjenestens rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og vi kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

Sikkerhedssystem

Du må ikke forsøge at omgå eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og vi kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsatte forbudte adfærd.

Ansvar

Tjenesten udbydes på et “som beset” og en “som tilgængelig” basis hvorfor vi ikke giver garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via Tjenesten. I den videst mulige udstrækning giver vi ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af Tjenesten.

Tjenesten er et digitalt information-produkt. Vi påtager sig ikke ansvar for indhold, format og kvalitet, samt eventuelle tekniske og finansielle krav.

Under ingen omstændigheder vil Tjenesten være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra Hjemmesiden eller Tjenesten.

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af dem.

Ændringer

Vi forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår. Ændringer vil fremgå på Hjemmesiden. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret, ved jævnligt at besøge Hjemmesiden.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af ændringen ikke ubestridt er til din fordel samt at vi har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringen.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Vi har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

Aftalen

Disse aftalevilkår, dine oplysninger, sammen med Tjenestens Privatlivs- og Cookiepolitik (tilgængelige på Hjemmesiden), udgør det samlede aftalegrundlag imellem dig og Tjenesten, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure

Vi står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Tjenestens rimelige kontrol.

Afbrydelse

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Tjennesten, være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov.

Tvister og klager

I tilfælde af tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Tjenestens administration her på siden. Vi træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Alle øvrige henvendelser skal ske til vores managere. Klik her for at kontakte os.